• گفتم نگرم روی تو گفتا به قیامت

  گفتم روم از کوی تو گفتا به سلامت

  گفتم چه خوش از کار جهان گفت غم عشق

  گفتم چه بود حاصل آن گفت ندامت

  هاتف_اصفهانی

 • تـــا دل نشود عاشق
  دیـــوانــــه نمی گردد

  تــــا نگذرد از تن جان
  جانــانـــــه نمی گردد

  گریان نشود چشمی
  تـــــا آنکه نـسوزد دل

  بیــــهوده بگرد شمـع
  پـــــــــروانه نمی گرد.

 • آن شب که دلی بود، به میخانه نشستیم
   
  آن توبه صد ساله ، به پیمانه شکستیم

  از آتش دوزخ ، نهراسیم که آن شب

  ما توبه شکستیم ، ولی دل نشکستیم

  مولوی