بعضی مردها دوستت دارم هایشان را به زبان نمی‌آورند؛
نه اینکه بلد نباشند، نه اینکه غرورشان اجازه ندهد؛
آنها ارزش دوستت دارم هایشان را فراتر از گفتن می‌دانند…
تنها یک یا دوبار این جمله را از آن‌ها می‌شنوید.
بعد از آن، «دوستت دارم»هایشان را در وقت‌هایی که برایت میگذارند
در «مواظب خودت باش»هایشان
در «لذتِ نگاه کردنت» پنهان می‌کنند!
«دوستت دارم» این آدم‌ها واقعی‌ست…

فربد فروتن

نظر شما چیست؟

*