غبار نفس ما

فریاد که یک عمر غبار نفس ما

زد بال و ندانست که پرواز کجایی‌ست… 

بیدل دهلوی

نظر شما چیست؟

*