معشوقهٔ صد هزار کس را چه کنی

دنیای دنی پر هوس را چه کنی
آلوده هر ناکس و کس را چه کنی
آن یار طلب کن که ترا باشد و بس
معشوقه صد هزار کس را چه کنی

ابوسعید ابوالخیر

نظر شما چیست؟

*