عشق ها می میرند

 
                   

در گذرگاه زمان،
خیمه شب بازیِ دهر
با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد،
عشق ها می میرند،
رنگ ها رنگ دگر می گیرند،
و فقط خاطره هاست
که چه شیرین و چه تلخ
دست ناخورده به جا می مانند!

“مهدی اخوان ثالث”

نظر شما چیست؟

*