تو تنها مى توانى آخرین درمان من باشى

تو تنها مى توانى آخرین درمان من باشى
و بى شك دیگران بیهوده مى جویند تسكینم …

#محمد_علی_بهمنی

نظر شما چیست؟

*