حسرت بی پایان

همه ی ما
فقط حسرت بی پایان یک
اتفاق ساده ایم
که جهان را بی جهت،
یک جور عجیبی جدی گرفته ایم!

? سيدعلي صالحي

نظر شما چیست؟

*