دلگرم کردن آدمی

این که کسی 

قصدِ دلگرم کردن آدمی را داشته باشد 

اصلا چیز کمی نیست. 

خصوصا اگر آدمی باشد که 

به طور‌ِ معجزه آسایی هنوز دوستت دارد‌.

? فیلیپ راث

نظر شما چیست؟

*