چگونه است حال تو ؟؟

یکدم برون نمی روَد ازسرخیال تو
این بى توحال ماست، چگونه است حال تو ؟؟
#سرخوش_تفرشی

نظر شما چیست؟

*