حال بد

حال بد را که نباید نوشت.
بنویسم که چه؟
چه کسی میخواند؟
اصلا برای کسی اهمیت دارد؟
حال بد را فقط باید سکوت کرد!
سکوت کرد و در سکوت جان کَند.