منظر خوبان

عافیت خواهی،
نظر در منظر خوبان مکن

ور کنی بدرود کن؛
خواب و قرار خویش را

#سعدی

نظر شما چیست؟

*