دل سیر شد از غصه ی گردون خوردن

دل سیر شد از غصه ی گردون خوردن
وز دست ستم، سیلی هر دون خوردن

تا چند چو نای، هر نفس ناله زدن
تا کی چو پیاله، دم به دم خون خوردن

نظر شما چیست؟

*