انسان ها شبيه هم عمر نمي كنند

انسان ها شبيه هم عمر نمي كنند

 
                   

انسان ها شبيه هم عمر نمي كنند
يكي زندگي مي كند
يكي تحمل
انسان ها شبيه هم تحمل نمي كنند
يكي تاب مي آورد
يكي مي شكند
انسان ها شبيه هم نمي شكنند
يكي از وسط دونيم مي شود
ديگري تكه تكه
تكه ها شبيه هم نيستند
تكه اي يك قرن عمر مي كند
تكه اي يك روز…

نظر شما چیست؟

*