تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد

تـــا دل نشود عاشق
دیـــوانــــه نمی گردد

تــــا نگذرد از تن جان
جانــانـــــه نمی گردد

گریان نشود چشمی
تـــــا آنکه نـسوزد دل

بیــــهوده بگرد شمـع
پـــــــــروانه نمی گرد.

نظر شما چیست؟

*