توبه صد ساله

آن شب که دلی بود، به میخانه نشستیم
 
آن توبه صد ساله ، به پیمانه شکستیم

از آتش دوزخ ، نهراسیم که آن شب

ما توبه شکستیم ، ولی دل نشکستیم

مولوی

+1

نظر شما چیست؟

*